Тим за заштиту ученика

 

pdf iconОвде можете погледати / преузети документ
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Стварање здравог, безбедног школског окружења, које ће омогућити правилан развој ученика и постигнућа у складу са потребама и способностима је један од најважнијих задатака школе. У складу са наведеним , као и са Општим протоколом о заштити деце  од насиља, злостављања и занемаривања и Приручника за примену посебног протокола за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама , као и новог  Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискириминативног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности  (Сл гласник РС, бр.65/2018)  , једно од приоритетних  места у Годишњем плану рада заузима израда Акционог  плана за унапређивање безбедности ученика као и њихове заштите. О безбедности ученика старају се сви запослени у школи под руководством тима за безбедност и директора школе.

Ове школске године Тим чине следећи радници:

 1. Тања Јеленковић, директор
 2. Даниела Митић, педагог
 3. Тамара Шкорић, секретар
 4. Миљан Милојковић, наставник физичког васпитања
 5. Зорица Перић, наставница српског језика
 6. Дарко Јовановић, наставник математике
 7. Тамара Белић, наставник разредне наставе
 8. Љубица Николић, наставник разредне наставе (Шапине)
 9. Берислав Илић, домар

 

Задаци тима су:

1) анализа стања у остваривању равноправности и једнаких могућности,
2) припрема програма превенције,
3) информише учеснике у образовању, запослене и родитеље о планираним активностима и могућностима подршке и помоћи,
4) учествује у пројектима и обукама ,
5) предлаже мере за унапређивање превенције и заштите , организује консултације,
6) укључује родитеље у планирање мера и спровођење активности,
7) прати и процењује ефекте предузетих мера,
8) сарађује са школском управом и другим надлежним органима,
9) води и чува посебну потребну документацију и евиденцију.


 

Акциони план тима  за заштиту ученика од дискриминације , насиља, злостављања и занемаривања

 

Време одржавања Активности начин реализације Носиоци активности
септембар -формирање ТИМ-а за заштиту,-информисање о Протоколу и новим Правилнику о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискириминативног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности,
-успостављање евиденције и неопходне документације,
-превентивни програм - правила понашања у школи превенција свих облика ризичног и дискриминативног понашања у школи,
-сарадња са школским полицајцем, саобраћајном полицијом и другим релевантним субјектима (предавања,интервентне активности).
Састанци
Дискусије
евиденције
срадња са др. институцијама и појединцима
ТИМ за заштиту

директор
психолог
педагог
секретар
наставници
ученици
родитељи у току целе школске године
Октобар/новембар -информисање , разматрање проблематике на родитељским састанцима , парламенту и одељењским заједницама и органу управљања, (превентивни рад кроз информисање и саветовање),
-консултације тима по потреби,
-анализа и процена безбедоносне ситуације на нивоу школе,
Састанци
Дискусије
евиденције
срадња са др. институцијама и појединцима
 
Јануар/фебруар -анализа и процена ситуације и предлог мера за унапређивање-периодично,
-обука чланова вршњачке мреже,
-анализа рада одељењских заједница по питањима превентивног програма,
Састанци
Дискусије
извештаји
 
Март/мај -превенција- промоција позитивних вредности( изложбе, радионице,акције солидарности, вршњачка подршка,плакати) на тему забране дискриминације, насиља и права деце на безбедан живот и школовање,
-консултације тима у складу са потребама школе.
Састанци
Дискусије
евиденције
срадња са др. институцијама
 
јун -евалуација рада тима
-мере за побољшање безбедности—анализа и препоруке,
-израда извештаја.
Састанци
Дискусије
евиденције
извештаји
ТИМ,наставници,
педагог,
директор,
Август -извештајно-аналитички послови,
-анализа стања и препоруке за наредни период,
-израда плана за наредну школску годину.
Састанци
Дискусије
евиденције
ТИМ,наставници,
директор,
педагог

 

*ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА

 

Р.БР. САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ
1. Пријављивање насиља (насиље се дешава или се сумња на насиље) ученици, наставници, родитељи
2. Укључивање свих потребних актера и процена нивоа ризика Тим за безбедност
3. Стална евиденција о починиоцима, врстама насиља и оних који трпе насиље стручни сарадник
4. Рад и подршка ученицима који трпе насиље (разговор, радионице...) стручни сарадник, одељењски старешина, родитељи, наставници
5. Рад са ученицима који врше насиље (разговор, радионице...) стручни сарадник, одељењски старешина, родитељи, наставници
6. Заједнички рад са ученицима који трпе и врше насиље Тим за безбедност
7. Обавештење и саветодавни рад са родитељима чија деца трпе и врше насиље (индивидуални, групни, фронтални) одељењске старешине,Тим за безбедност
8. Доследна примена дефинисаних правила и  последице кршења истихф директор
9. Хитне акције (сарадња са МУП-ом, Домом здравља, Центром за социјални рад...) Тим за безбедност
10. Континуирано праћење насиља у школи (запажања, анкете...) Тим за безбедност


 

*УНУТРАШЊА МРЕЖА ЗАШТИТЕ КАО ИНТЕРВЕНТНА АКТИВНОСТ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА

 

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ УЛОГА И ОДГОВОРНОСТ
ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК -дежура у складу са распоредом;
-уочава и пријављује случај;
-покреће процес заштите детета;
(реагује одмах у случају насилног понашања, користећи неку од стратегија);
-обавештава одељењског старешину;
-евидентира случај;
-сарађује са тимом за безбедност ученика;
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА -уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах;
-учествује у процесу заштите деце;
-разговара са учесницима насиља;
-информише родитеље и сарађује са њима;
-по потреби сарађује са тимом за безбедност;
-прати ефекте предузетих мера;
-евидентира случај и води документацију;
-по потреби комуницира са релевантним установама;
ПЕДАГОГ -уочава случајеве насилног понашања;
-покреће процес заштите ученика, реагује одмах;
-обавештава одељењског старешину и сарађује са њим;
-по потреби сарађује са родитељима;
-обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте  предузетих мера;
-по потреби сарађује са другим установама;
-евидентира случај;
ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ -дежура по распореду;
-прекида насиље;
-уочава и пријављује случајеве насилног понашања;
УЧЕНИЦИ -уочавају случајеве насилног понашања;
-траже помоћ одраслих;
-пријављују одељењском старешини;
-за теже случајеве консултују чланове школског Тима;
-учествују у мерама заштите;

 *ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

               Запослени у установи (одељењски старешина, стручна служба, директор) у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља. У ту сврху ће бити вођена евиденција у све три школе (у издвојеним одељењу у Шапину биће вођена у посебним свескама), а евиденцију ће водити чланови Тима за безбедност. У свесци ће евиденција бити вођена на следећи начин:

 1. Датум, место и време
 2. Процена да ли се ради о томе да се насиље, злостављање или занемаривање дешава
 3. Где се насиље, злостављање или занемаривање дешава – у школи или ван ње
 4. Ко су учесници насиља, злостављања или занемаривања
 5. Облик и интензитет насиља, злостављања или занемаривања

   

   На крају полугодишта ће се у школи у Смољинцу објединити евиденција из свих издвојених одељења и правити збирни приказ о безбедности ученика у школи.

Задужени за поменуту активност су:

-Драгана Стојковић (учитељ)
-Јелена Стојмировић (наставник енглеског језика)
-Ивана Пауновић (наставник историје)
-Зорица Перић (наставник српског језика)
-Дарко Јовановић (наставник математике)
-Даниела Митић, Јелена Савић (педагог)
-Љубица Николић (учитељ)
-Тамара Белић (учитељ)

Неопходно је чувати документацију на сигурном месту ради обезбеђивања поверљивости података.

 

С обзиром да је у смислу превенције вршњачког насиља неопходно развијати свест о толеранцији међу ученицима, усвојен је:


 

Образовни програм за толеранцију, хуманост и сарадњу међу ученицима

 

Разред Садржај програма Носиоци активности Сарадници Време реализације
 I-IV рaзрeд Вaспитaњe другaрствa и мeђусoбнe сoлидaрнoсти Учитељице
Учитељице
Учитељице
Педагог, библиотекар
Наставници друштвених група предмета
Педагог, библиотекар
Током школске године
Током школске године
Током године
-   Вaспитaњe другaрствa и мeђусoбнe сoлидaрнoсти
-   Право и лажно другарство
-   Нeгoвaњe другaрствa и сoлидрнoсти измeђу дeвojчицa и дeчaкa.
Oплeмeњивaњe мeђуљудских oднoсa
  -  нeгoвaњe нaвикa љубaзнoсти и учтивoсти прeмa другoвимa и стaријимa. Учитељице

Представници Ученичког парламента

Током година
 V - VIIIрaзрeд  -  Развијање осећања и смисла за заједнички живот и рад   Ученички парламент, педагог, директор Током године
-  Хармонија и дисхармонија у одељенском колективу
-  Анализа односа појединаца према колективним нормама
Одељенске старешине Педагог Током године
-  Васпитање за хумане односе у браку и породици Одељенске старешине Педагог Током године
-  Срећан брак и породица Одељенске старешине

 • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
© 2024 Ош Смољинац. Сва права задржана. Направљено од GruTech