Обједињен распоред писаних провера за предметну наставу - ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2023-24

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ, ШКОЛСКЕ 2023-2024.ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

 

V 1 - Распоред писаних провера 

Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Српски језик и књижевност иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Тестирање знања које су ученици усвојили у млађим разредима.
Ученик је у стању да: одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације исказане експлицитно или посредно (синонимија, парафраза); изводи једноставне закључке, анализирајући информације исказане у различитим деловима текста; тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст; пише писаним словима ћирилице и поштује основна правописна правила (велико слово на почетку
реченице, у именима и презименима људи, у географским називима, именима установа; одговарајући интерпункцијски знак на крају реченице); препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе) и подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне придеве; основне и редне бројеве); пише јасним и потпуним реченицама; препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица
и глаголско време (прошло, садашње и будуће); уме да пребаци глаголе из једног глаголског времена у друго; гради речи по постојећим творбеним моделима; препознаје врсте реченица према комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности; познаје значење речи које се употребљавају у свакодневној комуникацији и у школским текстовима; препознаје фигуративна значења речи у тексту.
Математика иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09 Градиво из претходног разреда
Енглески језик иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09 Градиво из 4. разреда - grammar and vocabulary
Географија иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09 Процена нивоа знања о природи и друштву
Историја иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09 Обнављање градива
Математика контролни задатак 3. 10. 2023. 2/10 Дељивост у скупу Н0
Српски језик и књижевност писмени задатак 9. 10. 2023. 3/10 Проверавање примене ученичких знања о писању састава
– да ли знају да одговоре на задату тему, како организују састав, које речи користе, какав им је стил, да ли пишу граматички и правописно исправне реченице.
На крају часа ученик ће бити у стању да:
• употребљава различите облике усменог и писменог изражавања: препричавање различитих типова текстова, без сажимања и са сажимањем, причање (о догађајима и доживљајима) и описивање.

Наставник може задати две или три од следећих тема, а ученик бира једну.
1. Ја као јунак бајке
2. Волео бих/ Волела бих да имам чаробну моћ
3. На крилима маште
4. „Тешко свуда своме без својега”
5. „Имао сам од злата јабуку, Па ми данас паде у Бојану!”
6. Зима најављује свој долазак
7. Јесењи дан у парку
8. И смех и сузе у исти мах
9. Како проводим слободно време
10. Мој навећи успех
Поред теме о обрађеним књижевним делима треба понудити и тему у којој ће ученици описивати природу, причати неки свој доживљај или говорити о својим интересовањима
Немачки језик контролни задатак 18. 10. 2023. 4/10 Einfuhrungen
Биологија тестирање 20. 10. 2023. 4/10 Обрађено градиво
Енглески језик контролни задатак 23. 10. 2023. 5/10 Grammar and vocabulary
Математика писмени задатак 24. 10. 2023. 5/10 Дељивост, НЗС, НЗД, Скупови и Венов дијаграм
Српски језик и књижевност контролни задатак 1. 11. 2023. 1/11 Падежи
Немачки језик контролни задатак 22. 11. 2023. 4/11 Tiere
Биологија тестирање 24. 11. 2023. 4/11 Обрађено градиво
Математика контролни задатак 27. 11. 2023. 5/11 Тачка, права, раван, круг, кружница, централна симетрија
Енглески језик писмени задатак 28. 11. 2023. 5/11 Translation
Српски језик и књижевност контролни задатак 14. 12. 2023. 3/12 Реченични чланови
Немачки језик контролни задатак 20. 12. 2023. 4/12 Meine Familie
Српски језик и књижевност писмени задатак 25. 12. 2023. 5/12 С обзиром на обрађена књижевна дела, домаће задатке и говорне вежбе које су претходиле, наставник може задати две или три теме од следећих:
1. Мој комшија има златне руке
2. Еро је надмудрио Турчина
3. Насмејао/Насмејала сам се Ериним и Насрадиновим досеткама
4. Друга страна Месеца
5. Моја пустоловина
6. На пустом острву
7. Моја новогодишња жеља
8. Дирнула ме је Мионина храброст
9. Снежна бајка
Поред тема о обрађеним књижевним делима треба дати и теме у којима ће ученици описивати природу, причати неки свој доживљај или говорити о својим интересовањима
Математика писмени задатак 26. 12. 2023. 5/12 Вектори, Централна симетрија, Разломци (проширивање и скраћивање,упоређивање, претварање, бројена права)

 

VI 1 - Распоред писаних провера

Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Српски језик и књижевност иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Тестирање знања које су ученици усвојили у петом разреду.
Ученик је у стању да:
• чита са разумевањем и опише свој доживљај различитих врста књижевних дела;
• разликује појам приповедача у односу на писца;
• одреди стилске фигуре и разуме њихову улогу у књижевноуметничком тексту;
• процени основни тон приповедања (шаљив, ведар, тужан и сл.);
• анализира узрочно-последично низање мотива;
• илуструје особине ликова примерима из текста;
• вреднује поступке ликова и аргументовано износи ставове;
• разликује променљиве речи од непроменљивих;
• разликује категорије рода, броја и падежа речи које имају деклинацију;
• разликује основне реченичне чланове (у типичним случајевима);
• доследно примењује правописну норму у употреби великог слова; састављеног и растављеног писања речи; интерпункцијских знакова.
Математика иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09 Градиво из претходног разреда
Географија иницијални тест 13. 9. 2023. 3/09 Процена усвојеног знања из претходног разреда
Енглески језик иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09 Градиво из 5. разреда - grammar and vocabulary
Биологија иницијални тест 15. 9. 2023. 3/09 Провера знања из 5.разреда
Српски језик и књижевност контролни задатак 20. 9. 2023. 4/09 Гласови
Провера усвојености поделе гласова (према положају говорних органа, по звучности и поделе сугласника по месту изговора) и поделе речи на слогове.
Ученик треба да покаже да је у стању да:
• разликује гласове српског језика по звучности и по месту изговора;
• дели реч на слогове и зна када је р слоготворно;
• правилно раставља речи на крају реда.
Математика контролни задатак 10. 10. 2023. 3/10 Цели бројеви (сабирање, одузимање, множење, дељење, изрази)
Енглески језик контролни задатак 12. 10. 2023. 3/10 Grammar and vocabulary
Физика контролни задатак 25. 10. 2023. 5/10 Мерење
Биологија контролни задатак 27. 10. 2023. 5/10 Грађа живих бића, грађа и разлика ћелија, исхрана и дисање
Српски језик и књижевност писмени задатак 30. 10. 2023. 6/10 Проверавање примене ученичких знања о писању састава
– да ли знају да одговоре на задату тему, како организују састав, које речи користе, какав им је стил, да ли пишу граматички и правописно исправне реченице.
На крају часа ученик ће бити у стању да:
• употребљава различите облике усменог и писменог изражавања: препричавање различитих типова текстова, без сажимања и са сажимањем, причање (о догађајима и доживљајима) и описивање.

Наставник може задати две од следећих тема, а ученик бира једну.
1. Социјални мотиви у песми„О, класје моје”
2. Сат који има душу („Чудесна справа”)
3. Тајно место маштовите девојчице
4. Моје место за размишљање
Поред теме о обрађеним књижевним делима треба понудити и тему у којој ће ученици описивати природу, испричати неки свој доживљај или говорити о својим интересо- вањима.
Математика писмени задатак 31. 10. 2023. 6/10 Цели бројеви, Троугао (углови троугла, врсте)
Енглески језик писмени задатак 28. 11. 2023. 5/11 Translation
Српски језик и књижевност контролни задатак 30. 11. 2023. 5/11 Гласовне промене
Провера усвојености обрађених гласовних промена (непостојано а, промена л у о, палатализација, сибиларизација, јотовање, једначење сугласника по звучности, једначење сугласника по месту изговора, губљење сугласника).
На крају часа ученик ће бити у стању да:
• разликује врсте гласовних промена у једноставним примерима и примењује књижевнојезичку норму.
Математика контролни задатак 5. 12. 2023. 2/12 Троугао (конструкције, ставови сличности, описана и уписана кружница)
Физика контролни задатак 13. 12. 2023. 3/12 Кретање
Биологија контролни задатак 15. 12. 2023. 3/12 Основне живoтне функције на нивоу  организма
Српски језик и књижевност писмени задатак 18. 12. 2023. 4/12 Проверавање примене ученичких знања о писању састава
– да ли знају да одговоре на задату тему, организују састав, које речи користе, какав им је стил, да ли пишу граматички и правописно исправне реченице.
На крају часа ученик ће бити у стању да:
• употребљава различите облике усменог и писменог изражавања: препричавање различитих типова текстова, без сажимања и са сажимањем, причање (о догађајима и доживљајима) и описивање.
С обзиром на обрађена књижевна дела и домаћи задатак који су претходили другом писменом задатку, наставник може задати две од следећих тема, а ученик бира једну.
1. У потрази за плавом звездом
2. Прави и лажни издајник у роману Дечаци Павлове улице
3. Немечек – мали храбри дечак
4. Бока – Фери Ач
5. Дечаци Павлове улице – Црвене кошуље
6. Велики зли вук опчињен лепотом
7. Уметност побеђује смрт
8. Ја међу Старим Словенима
9. Дружина моје улице
10. Упорношћу сам успео/успела
Математика писмени задатак 26. 12. 2023. 5/12 Троугао, Рационални бројеви (сабирање, одузимање, изрази)

 

VII 1 - Распоред писаних провера 

Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Српски језик и књижевност иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Тестирање знања које су ученици усвојили у шестом разреду.
На крају часа ученик ће бити у стању да:
• повеже књижевне термине и појмове обрађиване у претходним разредима са новим делима која чита;
• одреди род књижевног дела и књижевну врсту;
• анализира структуру лирске песме (строфа, стих, рима);
• разликује заплет и расплет као етапе драмске радње;
• разликује облике казивања;
• одреди стилске фигуре и разуме њихову улогу у књижевноуметничком тексту;
• разликује хумористички и дитирамбски тон од елегичног тона;
• негује културноисторијску баштину;
• повеже граматичке појмове обрађене у претходним разредима са новим наставним садржајима;
• разликује гласове српског језика по звучности и месту изговора;
• разликује врсте гласовних промена у једноставним примерима и примењује књижевнојезичку норму;
• одреди врсте и подврсте заменица;
• препознаје глаголска времена и употребљава их у складу са нормом;
• препознаје делове речи у вези са њиховим грађењем;
• разликује реченице по комуникативној функцији;
• доследно примењује правописну норму у писању заменица и глаголских облика.
Математика иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09 Градиво из претходног разреда
Географија иницијални тест 13. 9. 2023. 3/09 Процена усвојеног знања из претходног разреда
Енглески језик иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09 Градиво из 6. разреда - grammar and vocabulary
Биологија иницијални тест 15. 9. 2023. 3/09 Провера знања из 6.разреда
Биологија контролни задатак 6. 10. 2023. 2/10 Наслеђивање и еволуција
Математика контролни задатак 10. 10. 2023. 3/10 Реални бројеви (квадрат, корен, операције са реалним бројевима)
Хемија контролни задатак 12. 10. 2023. 3/10 Хемија и њен значај; Хемијска лабораторија
Српски језик и књижевност контролни задатак 16. 10. 2023. 4/10 Глаголски облици

Циљ часа: Провера усвојености знања о обрађеним глаголским облицима.
Очекивани исходи на крају часа: На крају часа ученик ће бити у стању да:
• разликује обрађене глаголске облике (инфинитив, презент, перфекат, футур I, аорист, плусквамперфекат и имперфекат, императив, потенцијал, футур II, глаголски прилог садашњи, глаголски прилог прошли, трпни глаголски придев, радни глаголски придев) и уме да их употреби у складу са нормом.
Енглески језик контролни задатак 19. 10. 2023. 4/10 Grammar and vocabulary
Српски језик и књижевност писмени задатак 25. 10. 2023. 5/10 1. Моје незаборавно путовање
2. Видео сам, упознао, сазнао сам у… / Видела сам, упознала сам, сазнала сам у…
3. На путовању с Јеленом Димитријевић
4. Поглед с Калемегдана (Нишке тврђаве / Петроварадина и сл.)
5. Разгледница мог места

На крају часа ученик ће бити у стању да:
• откуца текст поштујући нормативна правила;
• препозна најчешће правописне грешке;
• разуме и примењује правила дигиталног правописа;
доследно примењује правописну норму у вези са писањем великог слова, састављеног и растављеног писања речи, интерпункцијских знакова и писма.

Циљ часа: Проверава примене ученичких знања о писању путописа – тематика, избор појединости, композиција, језик, стил, правопис
Очекивани исходи на крају часа: На крају часа ученик ће бити у стању да:
• употребљава различите облике усменог и писменог изражавања: причање, описивање, дијалог и сл.
Физика контролни задатак 27. 10. 2023. 5/10 Сила и кретање
Математика писмени задатак 7. 11. 2023. 2/11 Реални бројеви и Питагорина теорема
Енглески језик писмени задатак 23. 11. 2023. 4/11 Translation
Математика контролни задатак 28. 11. 2023. 5/11 Степен и операције са степенима
Хемија контролни задатак 30. 11. 2023. 5/11 Атоми хемијских елемената, молекули елемената и молекули једињења, јони и јонска једињења
Биологија контролни задатак 8. 12. 2023. 2/12 Ниво организације и грађа тела, једноћелиске еукариоте, гљивве и лишајеви, животни процеси биљака
Српски језик и књижевност контролни задатак 13. 12. 2023. 3/12 Провера усвојености знања о синтагмама.

На крају часа ученик ће бити у стању да:
• идентификује синтагму као синтаксичку јединицу и разликује је од речи и реченице;
• одреди главну реч и зависне чланове синтагме;
• увиди различиту функцију синтагме (као и речи) у реченици.
Физика контролни задатак 15. 12. 2023. 3/12 Кретање тела под утицајем земљине теже
Српски језик и књижевност писмени задатак 22. 12. 2023. 4/12 Провера ученичких знања из књижевности.
На крају часа ученик ће бити у стању да:
• употребљава различите облике писменог изражавања: препричавање различитих типова текстова, без сажимања и са сажимањем, причање (о догађајима и доживљајима) и описивање.


Циљ часа: Утврђивање знања о писању састава. Увиђање стилских, граматичких и правописних грешака. Истицање примера добро написаног састава и састава у коме би требало понешто поправити.
Очекивани исходи на крају часа: На крају часа ученик ће бити у стању да:
• издваја делове текста (наслов, пасусе) и организује га у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста);
• саставља говорени или писани текст о доживљају књижевног дела и на теме из свакодневног живота и света маште;
• доследно примењује правописну норму у употреби великог слова; састављеног и растављеног писања речи.

Други писмени задатак

1) Мотив повратка из ропства у народној песми „Ропство Јанковић Стојана”
2) Љубав и освета у народној песми „Мали Радојица”
3) Мотив слатке смрти у приповеци „Кроз мећаву” Петра Кочића
4) Успон и суноврат породице Кнежевић у приповеци „Кроз мећаву” Петра Кочића
Математика писмени задатак 26. 12. 2023. 5/12 Степен, Полиноми

 

 VIII 1 - Распоред писаних провера

Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Српски језик и књижевност иницијални тест 5. 9. 2023. 2/09 Тестирање знања које су ученици усвојили у седмом разреду.
На крају часа ученик ће бити у стању да:
− напише једноставнији аргументативни текст позивајући се на чињенице;
− примени различите стратегије читања (информативно, доживљајно, истраживачко и др.);
− користи књижевне термине и појмове обрађиване у претходним разредима и повезује их са новим делима која чита;
− истакне универзалне вредности књижевног дела;
− чита са разумевањем различите врсте текстова и коментарише их, у складу са узрастом;
− разликује основне одлике стиха и строфе –укрштену, обгрљену и парну риму; слободни и везани стих; рефрен;
− тумачи мотиве (према њиховом садејству или контрастивности) и песничке слике у одабраном лирском тексту;
− локализује књижевна дела из обавезног школског програма;
− разликује аутора књижевноуметничког текста од наратора, драмског лица или лирског субјекта;
− анализира идејни слој књижевног дела служећи се аргументима из текста;
− препозна националне вредности и негује културноисторијску баштину;
− разликује глаголске начине и неличне глаголске облике и употреби их у складу са нормом;
− одреди врсте непроменљивих речи у типичним случајевима;
− уочи делове именичке синтагме;
− препозна врсте напоредних односа међу реченичним члановима и независним реченицама;
− идентификује врсте зависних реченица;
− доследно примени правописну норму.
Математика иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09 Градиво из претходног разреда.
Географија иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09 Процена усвојеног знања из претходног разреда
Енглески језик иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09 Градиво из 7. разреда - grammar and vocabulary
Математика контролни задатак 3. 10. 2023. 2/10 Сличност
Српски језик и књижевност писмени задатак 9. 10. 2023. 3/10 1. Мотив урокљиве лепоте у балади „Женидба Милића Барјактара”
2. Да ли савремене технологије повезују или одвајају људе
3. Човек је најјачи кад ствара и кад воли
Три стила представљања Србије (новинарски, књижевноуметнички и научни стил)


Циљ часа – Проверавање примене ученичких знања о писању састава – да ли знају да одговоре на задату тему, да организују састав, које речи користе, какав им је стил, да ли пишу граматички и правописно исправне реченице.
– Утврђивање знања о писању састава.
– Увиђање стилских, граматичких и правописних грешака.
– Упознавање с примерима добро написаног састава и састава у коме би требало понешто поправити

Очекивани исходи на крају часа На крају часа ученик ће бити у стању да:
– употребљава различите облике усменог и писменог изражавања: препричавање различитих типова текстова, без сажимања и са сажимањем, причање (о догађајима и доживљајима) и описивање.
На крају часа ученик ће бити у стању да:
– издваја делове текста (наслов, пасусе) и организује га у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста);
– саставља говорени или писани текст о доживљају књижевног дела и на теме из свакодневног живота и света маште;
– доследно примењује правописну норму у употреби великог слова, састављеног и растављеног писања речи; интерпункцијских знакова
Хемија контролни задатак 12. 10. 2023. 3/10 Метали, оксиди и хидроксиди метала
Математика писмени задатак 17. 10. 2023. 4/10 Сличност, Тачка, Права, Раван
Енглески језик контролни задатак 19. 10. 2023. 4/10 Grammar and vocabulary
Српски језик и књижевност контролни задатак 23. 10. 2023. 5/10 Падежи
Циљ часа – Обнављање падежног система српског језика.
Очекивани исходи на крају часа На крају часа ученик ће бити у стању да:
– разликује основне функције и значења падежа;
– употребљава падежне облике у складу са нормом.
Биологија тестирање 24. 10. 2023. 5/10 Обрађено градиво
Физика контролни задатак 1. 11. 2023. 1/11 Осцилаторно и таласно кретање
Енглески језик писмени задатак 23. 11. 2023. 4/11 Translation
Хемија контролни задатак 30. 11. 2023. 5/11 Неметали, оксиди и киселине
Биологија тестирање 1. 12. 2023. 1/12 Обрађено градиво
Српски језик и књижевност писмени задатак 8. 12. 2023. 2/12 Теме за писмени задатак
1. Разговор предака и потомака у песми Светли гробови Јована Јовановића Змаја
2. Симболика камена у песми Отаџбина Ђуре Јакшића
3. Друштво које је заборавило своје хероје у приповеци Све ће то народ позлатити Лазе Лазаревића
4. То се не заборавља
5. Дан је почео као и сваки други
6. Пилипендин лик / Мотив вере у приповеци
Пилипенда Симе Матавуља
− Проверавање примене ученичких знања о писању састава – да ли знају да одговоре на задату тему, да организују састав, које речи користе, какав им је стил, да ли пишу граматички и правописно исправне реченице.
На крају часа ученик ће бити у стању да:
− употребљава различите облике усменог и писменог изражавања: препричавање различитих типова текстова, без сажимања и са сажимањем, причање (о догађајима и доживљајима) и описивање
− издваја делове текста (наслов, пасусе) и организује га у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста);
− саставља говорени или писани текст о доживљају књижевног дела и на теме из свакодневног живота;
− доследно примењује правописну норму у употреби великог слова, састављеног и растављеног писања речи; интерпункцијских знакова.
Математика контролни задатак 12. 12. 2023. 3/12 Линеарне једначине и неједначине
Физика контролни задатак 15. 12. 2023. 3/12 Светлосне појаве
Српски језик и књижевност контролни задатак 18. 12. 2023. 4/12 Напоредни односи
Циљ часа − Обнављање обрађених напоредних односа.

Очекивани исходи на крају часа На крају часа ученик ће бити у стању да:
− препозна синтаксичке јединице у напоредном односу;
− именује одређену врсту напоредног односа и издвоји карактеристичне везнике.
Математика писмени задатак 26. 12. 2023. 5/12 Призма, Линеарне једначине и неједначине

  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
© 2024 Ош Смољинац. Сва права задржана. Направљено од GruTech